Algemene voorwaarden Inne Hèk

Inhoudsopgave

​ ARTIKEL 1 – DEFINITIES 1

​ ARTIKEL 2 – INHOUD OVEREENKOMST 2

​ ARTIKEL 3 – DUUR EN AFLOOP VAN DE OVEREENKOMST 2

​ ARTIKEL 4 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGING 2

​ ARTIKEL 5 – BETALING 2

​ ARTIKEL 6 – ANNULERING 3

​ ARTIKEL 7 – GEBRUIK DOOR DERDEN 3

​ ARTIKEL 8 – VOORTIJDIG VERTREK VAN DE RECREANT 3

​ ARTIKEL 9 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMER EN ONTRUIMING BIJ EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN/OF ONRECHTMATIGE DAAD OF ONVEILIGE SITUATIES 3

​ ARTIKEL 10 – WET- EN REGELGEVING 4

​ ARTIKEL 11 – ONDERHOUD EN AANLEG 4

​ ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID 4

​ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

vogel/wild spot locatie;

Locatie op besloten terrein die speciaal is ingericht om op beschutte wijze vogels en ander voorbij komend wild te bekijken en/of fotograferen

ondernemer;

Het bedrijf die de vogel/wild spot locatie aan de recreant ter beschikking stelt

recreant;

Diegene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat inzake de vogel/wild spot locatie

mederecreant(en);

Iedere andere persoon tot maximaal 2 mederecreanten die gelijktijdig met de recreant gebruik maakt van de vogel/wild spot locatie

derde;

Iedere andere persoon niet zijnde de recreant of mede recreant(en)

overeengekomen prijs;

De vergoeding die betaald wordt om gebruik te maken van de vogel/wild spot locatie

kosten;

Alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de exploitatie van de vogel/wild spot locatie;

informatie;

Schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van de vogel/wild spot locatie, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf en gebruik;

annulering;

De schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór of op de dag van het verblijf.

​ARTIKEL 2 – INHOUD OVEREENKOMST

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan de recreant ter beschikking de vogel/wild spot locatie voor de overeengekomen duur en de overeengekomen prijs.

 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken of kenbaar te maken waar deze is in te zien. De ondernemer maakt wijzigingen hierin tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht, binnen een termijn van zes weken na bekendmaking, de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

ARTIKEL 3 – DUUR EN AFLOOP VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

​ARTIKEL 4 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGING

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het verblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

 3. Een wijziging in de prijs na vaststelling van de overeenkomst geeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking.

​ARTIKEL 5 – BETALING

 1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten.

 2. Indien de ondernemer vòòr betreding tot de vogel/wild spot niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot de locatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 3. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

​ARTIKEL 6 – ANNULERING

 1. Tot 1 maand voor de ingangsdatum van het verblijf kan kosteloos geannuleerd worden.

 2. Bij annulering vanaf 1 maand voor de ingangsdatum van het verblijf betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

   • bij annulering 1 maand tot één week voor de datum, 50% van de overeengekomen prijs;

   • bij annulering binnen één week tot en met één dag voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

   • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

 1. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de vogel/wild spot locatie door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde duur en op dezelfde ingangsdatum.

​ARTIKEL 7 – GEBRUIK DOOR DERDEN

 1. Gebruik door derden van de vogel/wild spot locatie is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

​ARTIKEL 8 – VOORTIJDIG VERTREK VAN DE RECREANT

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

​ARTIKEL 9 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE ONDERNEMER EN ONTRUIMING BIJ EEN TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN/OF ONRECHTMATIGE DAAD OF ONVEILIGE SITUATIES

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en verzoeken tot verlaten van de vogel/wild spot locatie:

  1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de (overheids)voorschriften, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

  2. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n), ondanks voorafgaande mondelinge of schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of (mede)recreant(en) en/of derden bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

  3. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) ondanks voorafgaande mondelinge of schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de vogel/wild spot locatie in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

  4. Indien er extreem weer opkomst is waardoor veilig gebruik van de locatie in gevaar komt.

 1. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en/of ontruiming wenst, moet hij dit de recreant persoonlijk laten weten. Een waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

 2. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat de vogel/wild spot locatie is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 0,5 uur. Bij onveilige situaties, bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, kan dit verkort worden tot 10 minuten.

 3. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 4. De ondernemer is, indien daar dringende redenen voor zijn, gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en zonder opgave van reden tot maximaal 24u voor de ingang van het verblijf te verbreken. Er zal gepoogd worden een nieuwe datum af te spreken, indien dit niet lukt zal de evt betaalde vergoeding aan de recreant terugbetaald worden.

​ARTIKEL 10 – WET- EN REGELGEVING

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de vogel/wild spot locatie, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de vogel/wild spot locatie (kunnen) worden gesteld.

 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

​ARTIKEL 11 – ONDERHOUD EN AANLEG

 1. De ondernemer is verplicht de vogel/wild spot locatie en de sanitaire voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

 2. De recreant is verplicht de vogel/wild spot locatie, de directe omgeving en sanitaire voorzieningen, tijdens hun verblijf bij de vogel/wild spot locatie, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

​ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het verblijf bij de vogel/wild spot locatie geschied op eigen risico. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van letselschade, overlijdenschade of schade aan bezittingen bij de recreant, mederecreant(en) of derden, die ontstaat voor, tijdens of na het verblijf bij de de vogel/wild spot locatie.

 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval of diefstal op zijn terrein

 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

 4. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

 5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast of onveilige situaties, passende maatregelen te nemen.